Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van onze website. Kostuumdump is onderdeel van partyshop BV dus deze naam vindt u terug in onze voorwaarden.

1. Leveringsvoorwaarden

1.1 Partyshop probeert alle orders binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verwerken. De goederen worden binnen ongeveer 1-2 werkdagen geleverd. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend. De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht van de goederen.

1.2 Controleert u aub uw adresgegevens. Producten die verzonden worden naar een verkeert adres c.q code kunnen niet getraceerd of achterhaald worden. Het nogmaals uitzenden van de producten geschiedt dan op extra kosten voor de koper.

1.3 Mocht u een incomplete bestelling hebben ontvangen, neemt u dan aub binnen 2 werkdagen contact met ons op: info@kostuumdump.nl. Als wij binnen 2 werkdagen niks van u vernomen hebben gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de levering.

1.4 Alle kostuums en accessoires die op onze website staan, zijn in principe op voorraad. Mocht dit toch niet het geval zijn dan nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op. U heeft dan de keuze om de bestelling te cancellen, een vervangend product te kiezen of te wachten tot het bestelde product weer binnen is.

2. Retour

2.1 Producten die u bij kostuumdump heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen 7 dagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Retourzenden is op kosten van de koper en partyshop vergoedt alleen de kosten van het product/ de producten, exclusief de verzendkosten. E-mail ons binnen 7 dagen op: info@kostuumdump.nl

U kunt hetpakket retour sturen naar:

Westerstraat 38
1441 AS
Purmerend

2.2 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door partyshop kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. U dient binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling contact op te nemen met: info@kkostuumdump.nl

2.3 Zie artikel 4 van onze algemene voorwaarden over uw herroepingsrecht en de bijbehorende uitzonderingen.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21%

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan partyshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij partyshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt partyshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goed ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (zoals gepersonaliseerde producten

4.3 Het is niet mogelijk om bestelde artikelen onder rembours naar partyshop terug te zenden. partyshop zal deze artikelen te allen tijde weigeren.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij partyshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van partyshop. partyshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens alleen verstrekken aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy.

5.2 partyshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 partyshop heeft voor de klant of bezoeker van de website de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 partyshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van partyshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. partyshop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan partyshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan partyshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan partyshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door partyshop gegrond worden bevonden, zal partyshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of alle kosten worden aan afnemer vergoed.

6.5 partyshop is niet aansprakelijk voor onrechtmatig of roekeloos gebruik van de verkochte producten.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt partyshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden partyshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van partyshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 partyshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen partyshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door partyshop op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 partyshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op www.partyshop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 partyshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van partyshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 partyshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is partyshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien partyshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 partyshop is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12 Annuleren van de bestelling

12.1 Het annuleren van de bestelling door de klant kan op elk gewenst moment plaatsvinden tot het moment dat het pakket ter verzending is aangeboden aan de vervoerder.

12.2 De annulering wordt in gang gezet nadat partyshop de schriftelijke annulering van de klant, aan de klant heeft bevestigd. Tot het moment dat de schriftelijke annulering door partyshop ontvangen en aan de klant bevestigd is, heeft partyshop het recht de bestelling te verzenden aan de klant.

12.3 Terugbetaling dient wettelijk plaats te vinden binnen 30 dagen na het annuleren van de bestelling maar partyshop streeft er naar om de betalingen binnen 2 werkdagen terug te storten.

12.4 Een bestelling wordt automatisch geannuleerd door partyshop als er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Uiterlijk 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zal partyshop via e-mail een betalingsherinnering sturen naar de klant. Indien hierop geen reactie komt van de klant, hetzij telefonisch of schriftelijk, hetzij door het doen van de betaling, zal de bestelling binnen 7 dagen na besteldatum worden geannuleerd.